Parteneriat

Proiectul este implementat de Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare–“EUROFED” in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Asociatia KOFOFED’S SCHOOL ROMANIA (Partener 1) si Asociatia ONIXALEX (Partener 2).

Lider – ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED

Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare – EUROFED este un ONG infiintat in anul 2012, cu competenta si expertiza in domeniul furnizarii de servicii integrate adresate somerilor, angajatilor/persoanelor aflate in cautare de loc de munca, persoanelor inactive, persoanelor din mediul rural, persoanelor de etnie roma, precum si altor tipuri de categorii sociale. Asociatia este autorizata in mai multe programe de formare profesionala (Formator, Expert Achizitii Publice, Competente Antreprenoriale, Lucrator in Comert, Vanzator, Administrator pensiune turistica) pentru care a organizat pana in prezent peste 25 sesiuni de formare profesionala, la care au luat parte peste 350 participanti. 

Incepand cu 13.09.2017 Asociatia este furnizor de servicii de informare si consiliere profesionala si mediere pe piata muncii acreditat de ANOFM prin AJOFM Ilfov. Pana in prezent Asociatia EUROFED a derulat 2 contracte de mediere pe piata muncii adresate in principal elevilor (tineri NEET’s cu varste cuprinse intre 16 si 24 ani care nu sunt cuprinsi nici in sistemul de invatamant/o forma de formare profesionala si nici in campul muncii), in cadrul carora a furnizat servicii de mediere pe piata interna a muncii (inclusiv orientare in cariera: consiliere si suport in pregatirea CV-ului, a scrisorii de intentie, pregatirea pentru interviu, indentificarea de angajatori si intermedierea participarii tinerilor NEET’s la interviuri cu angajatorii, identificarea de locuri de munca vacante, organizare burse de locuri de munca vacante) pentru 702 persoane – tineri NEET’s, din care am angajat 422 persoane.

De asemenea, Asociatia are experienta si in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, respectiv in perioada 25.02.2015-24.12.2015 a implementat, in calitate de partener, proiectul cu titlul ,,DE LA SUSTENABILITATE LA DURABILITATE – SUSTENABIL!”, cod SMIS 58212, proiect finantat prin POSDRU 2007-2013. In cadrul proiectului Asociatia EUROFED a avut ca responsabilitati un ansamblu de activitati integrate precum: 

– identificare, selectie si recrutare grup tinta (persoane ocupate in agricultura de subzistenta); 

– informare si constientizare; 

– informare si consiliere profesionala; 

– formare profesionala; 

– mediere pe piata muncii interne; 

si un grup tinta de 100 persoane ocupate in agricultura de subzistenta din total 400 vizate in proiect. 

Rezultate obtinute in cadrul proiectului: 

– selectia si recrutarea a peste 100 persoane; 

– informarea si constientizare a peste 100 persoane; 

– infomararea si consilierea profesionala a peste 100 persoane; 

– fomarea profesionala a peste 100 persoane in ocupatia de lucrator in comert si competente antreprenoriale (inclusiv identificarea de operatori economici pentru derularea stagiilor de practica aferente cursurilor de formare profesionala prin incheierea de parteneriate/conventii de practica cu acestia pe perioada derularii cursurilor de formare profesionala); 

– oferirea de consultanta si suport in domeniul antreprenorial.

In prezent Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare – EUROFED este implicata in 4 proiecte POCU 2014-2020:

I. Lider de parteneriat in cadrul proiectului POCU, 125272 – C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!, depus si castigat in cadrul apelului de proiecte “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunarii” si in cadrul caruia se va implica si are ca responsabilitati urmatoarele:

1. A1 – Gestionează d.p.d.v. adminsitrativ activitățile de care este responsabil, prin intermediul Managerului de proiect și al personalului administrativ;

2. Activitatea A5.1-furnizarea serviciilor de infomare si consiliere profesionala, precum si de mentinere a grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului, 

3. A5.2-prin furnizarea serviciilor de formare profesionala, de tip calificare pentru 84 persoane din grupul tinta, 

4. A5.3-prin achizitionarea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formare pentru 4 persoane din grupul tinta al proiectului, 

5. A5.4-prin furnizarea serviciilor de mediere pe piata muncii pentru 200 persoane din grupul tinta al proiectului, organizarea celor 4 burse ale locurilor de munca, angajarea a 55 persoane din grupul tinta al proiectului, 

6. Activitatea A6.1-furnizarea serviciilor de formare antreprenoriala pentru 20 persoane din grupul tinta al proiectului, 

7. A6.2-furnizarea serviciilor de consiliere si sprijin in definitivarea planurilor de afaceri pentru 20 persoane din grupul tinta al proiectului, 

8. A6.3-prin organizarea si desfasurarea concursului de selectie a planurilor de afaceri, evaluarea si selectia planurilor de afaceri, semnarea contractelor de subventie si plata primei transe pentru 3 planuri de afaceri selectate in cadrul A6.3, 

9. A6.4-furnizarea serviciilor de mentorat si monitorizare a 3 planuri de afaceri selectate si subventionate in cadrul proiectului, 

10. Activitatea A7.1-prin externalizarea serviciilor socio-medicale,

11. Activitatea A7.2-prin externalizarea serviciilor de efectuare analize medicale si a serviciilor de asistenta medicala comunitara, precum si prin derularea Campaniei de informare, educare si contientizare cu privire la un stil de viata sanatos si igienic.

II. Partener 2 in cadrul proiectului – FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!, depus in cadrul apelului de proiecte “Cod apel: POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților” si in cadrul caruia se va implica in urmatoarele activitati:

1. Activitatea A1 – prin gestionarea adminsitrativa a activitatilor de care este responsabil, prin intermediul Coordonatorului Partener si a personalului administrativ;

2. Activitatea A2.1 – Identificarea, recrutarea si mentinere grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului prin intermediul Responsabilului GT;

3. Activitatea A4.1 – prin furnizarea serviciilor de formare profesionala, de tip calificare pentru 84 persoane din grupul tinta, prin Responsabilul Formare si Expertii Formatori,

4. Activitatea A6.1-elaborare Ghid elaborare si introducerere programe de invatare la locul de munca, prin Expertul elaborare ghid,

5. A6.2-elaborarea Toolkit-ului de bune practici aferent sectoarelor economice cu potential competitiv pentru introducerea si derularea de noi programe de invatare la locul de munca, prin Expertul elaborare Toolkit.

III. Partener 2 in cadrul proiectului – PRACTIC – PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!, depus in cadrul apelului de proiecte „POCU/711/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” si in cadrul caruia se va implica in urmatoarele activitati:

1. Activitatea A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala, Subactivitatea A2.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala – in cadrul careia va furniza serviciile de consiliere si orientare profesionala a elevilor in cadrul proiectului prin intermediului Consilierilor orientare profesionala si prin intermediul Coordonatorului Partenerului 2 care va superviza si coordonat activiatea Consilierilor, precum si prin elaborarea si diseminarea brosurii de informare si orientare profesionala. Subactivitatea atat la sediul administrativ al Partenerului 2, cat si in unitatea de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii.

2. Activitatea A3. Dezvoltarea sistemului de învatare la locul de munca, Subactivitatea A3.1 Încheierea parteneriatelor/conventiilor între furnizorii de educatie si formare profesionala initiala (unitati de învatamânt) – in cadrul careia Partenerul 2 va contribui la incheierea/formalizarea conventiilor de practica cu agentii economici in vederea efectuarii stagiilor practica prin intermediul Coordonatorului sistem de invatare si Coordonatorului Partener 2. 

Subactivitatea A3.2 Crearea unui sistem de informare coordonata prin activitati inovative de facilitare a practicii – in cadrul careia Partenerul 2 va contribui la organizarea campaniei de informare ca element central al sistemului de informare coordonata, prin intermediul Coordonatorului sistem de invatare. Subactivitatile se vor implementa atat la sediile agentilor economici, cat si in cadrul unitatii de invatamant din teritoriului ITI Delta Dunarii.

3. Activitatea A4. Activitati de sprijin a sistemului de învatare la locul de munca, Subactivitatea A4.1. Infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu: targuri – in cadrul cariea va avea ca atributii furnizarea serviciilor de infiintare firme de exercitiu de catre elevii inscrisi in proiect si organizarea celor 8 targuri ale firmelor de exercitiu, prin intermediul Coordonatorului firme de exercitiu. Subactivitatea se va implementa in cadrul unitatii de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii.

ROLUL LIDERULUI DE PARTENERIAT IN CADRUL PROIECTULUI:

Asociatia EUROFED se va implica in urmatoarele activitati:

1. Activitatea A0-Managementul proiectului, subactivitatea A0.1 si A0.2 – in cadrul carora are rolul de coordonare, supervizare, gestionare, inclusiv informare si publicitate, a intregului proiect prin intermediul Managerului de proiect si a echipei suport a Managerului de proiect. Subactivitatile se vor implementa atat la sediul administrativ al solicitantului, cat si in locatiile de implementare ale proiectului.

2. Activitatea 2 – Servicii de formare profesionala, Subactivitatea A2.1. Organizarea si derularea programelor de formare profesionala autorizate – in cadrul careia va avea ca responsabilitati furnizarea programelor de formare profesionala autorizate – 15 grupe, prin intermediul celor 15 experti Formatori si Expertului implementare A2.1. 

3. Activitatea 3 – Campanie de constientizare a angajatilor privind importanta si necesitatea participarii la programe de formare continua, Subactivitatea A3.1 Campanie de constientizare a angajatilor privind importanta si necesitatea participarii la programe de formare continua – in cadrul careia va implementa campania de informare si constientizare a angajatilor cu privire la importanta participarii a programe de invatare pe tot parcursul vietii. Subactivitatea se va implementa prin intermediul Expertului implementare A3 care va elabora materialele ce vor fi livrate in cadrul subactivitatii, va sustine evenimentele de informare si constientizare si va monitoriza implementare campaniei de constientizare online a angajatorilor (ce va fi externalizata unui furnizor specializat).

Partener 1 – ASOCIATIA KOFOED’S SCHOOL ROMANIA

Asociatia Kofoed’s School Romania, s-a infiintat in anul 2007 si face parte din reteaua Kofoed’s School International. 

Scopul organizatiei il reprezinta ridicarea continua a calitatii invatamantului pentru tineri marginalizati prin atragerea diferentiala a tuturor tinerilor fara calificare si incluziunea sociala a acestora pe calificarile solicitate de piata muncii.

In anul 2009 Asociatia Kofoed’s School Romania a fost acreditata  ca Centru de informare, Consiliere si Orientare Profesionala  de CAFSS București, pentru orientare si integrare profesionala, servicii de consigliere, sprijin si orientare ptr integrarea, readaptarea  si reeducarea profesionala, informatii despre drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Incepand cu anul 2009 si pana in prezent Asociatia Kofoed’s School Romania a organizat cursuri de calificare si absolvire, fiind autorizata pe un numar de peste 20 de cursuri de formare profesionala.

Proiecte cu finantare europeana in care a fost implicata Asociatia KOFOED’S

1. In anul 2015 Asociatia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de furnizor de formare profesionala in cadrul proiectului “Made in rural – Dezvoltare economica rurala prin revitalizarea traditiilor populare si exploatarea potentialului economic non-agricol”  POSDRU/164/2.3/S/134056.

2. Asociaţia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de partener 3 in cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152894 “Calificare si competente antreprenoriale in mediul rural”.

Proiectul a avut ca obiectiv furnizarea unui program complex si integrat de consiliere si formare profesionala pentru somerii din zonele foste industrializate din regiunile Vest si Sud-Vest.

Obiectivele metodologiei:

– Stimularea spiritului antreprenorial al  locuitorilor din mediul rural;

– Oferirea de servicii specializate de consiliere, orientare profesionala si pregatire pentru accederea pe piata muncii;

– Consolidarea  cunoștințelor si abilitatilor practice ale beneficiarilor proiectului prin furnizarea de cursuri de formare profesionala;

– Îmbunătățirea ocupării în zonele foste industrializate din mediul rural.

Organizarea unui număr de 10 workshop-uri (cate 5 in fiecare regiune) pentru promovarea culturii antreprenoriale in randul grupului tinta si, in special, al femeilor. La fiecare astfel de eveniment au participat cate 15 persoane din grupul tinta.

Au fost invitate persoane din mediul de afaceri (intreprinzatori, manageri, reprezentanti ai patronatelor etc.) care a  promovat  cultura  antreprenorială  în randul grupului țintă.

Organizarea unui numar de 8 sesiuni de consiliere si asistenta in derularea afacerilor (cate 4 in fiecare regiune). La fiecare astfel de eveniment au participat cate 15 persoane din grupul țintă.

Organizarea unui număr de 6 job-cluburi cu persoane din grupul ţintă care au participat la programele de formare profesională şi şi­au certificat competenţele. S-au organizat câte 3 job cluburi in fiecare regiune, la care au participat câte 15 persoane/eveniment.

3. Asociaţia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de partener 3 in cadrul proiectului POSDRU/188/2.2/S/155518 “Împreuna dam sanse copiilor!”

Proiectul a avut ca obiectiv prevenirea si corectarea fenomenului de părăsire timpurie a scolii prin mentinerea/integrarea in educaţie a elevilor cu risc de părăsire timpurie a scolii din mediul rural si urban in regiunile SE, SV – Oltenia si Bucureşti – Ilfov.

– Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv program de tip „a doua şansă”)

– Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentrut menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;

– Implementarea programelor de tip „şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată;

– Furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pt copii expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii si pt apartinatorii lor;

  1. Elaborarea si implementarea unei cercetări la nivelul localitatilor de implementare a proiectului privind situatia actuala a şcolarilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, precum si a părinţi lor/tutori lor acestora;
  2. Furnizarea programelor educativ-scolare pentru componenta remediaţi va;
  3. Furnizarea programelor de asistenta, consiliere si îndrumare psihologica si şcolara pentru componenta preventiva.
  4. Oferirea de servicii recreativ-educative elevilor si campanii de conştientizare la nivelul localitatilor de implementare.

Rezultate anticipate: 

– consilierea unui număr de 1222 persoane; 

– angajarea unui număr de 24 profesori; 

– 5 spatii predare (organizate si dotate);

– realizarea a doua programe pentru reintegrarea in educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala;

– organizarea a 6 concursuri sportive (cate doua pentru fiecare locaţie);

– organizarea a 6 evenimente: expoziţii de desen si mini concerte;

– organizarea a 6 sesiuni de instructaj in tehnica masajului si kinetoterapiei;

– organizarea a 9 cursuri de igiena si educaţie sanitara;

– organizarea a 3 cursuri iniţiere TIC;

– organizarea a 3 cursuri de educaţie in protectia mediului; 

– organizarea a 3 tabere şcolare; 

– organizarea a 3 campanii de conştientizare; 

– realizarea unui manual de metode si tehnici de interventie;

In prezent Asociatia KOFOED’S SCHOOL ROMANIA are in implementare un proiect finantat prin POCU 2014-2020: 

I. Lider de Parteneriat in cadrul proiectului – PRACTIC – PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!, depus in cadrul apelului de proiecte „POCU/711/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” si in cadrul caruia se va implica in urmatoarele activitati:

1. Activitatea A0-Managementul proiectului, subactivitatea A0.1 si A0.2 – in cadrul carora are rolul de coordonare, supervizare, gestionare, inclusiv informare si publicitate, a intregului proiect prin intermediul Managerului de proiect si a echipei suport a Managerului de proiect. Subctivitatile se vor implementa atat la sediul administrativ al solicitantului, cat si in locatiile de implementare ale proiectului din teritoriul ITI Delta Dunarii.

2. Activitatea A1. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca, Subactivitatea A1.1. Organizarea selectiei si gestionarea grupului tinta – in cadrul careia va avea ca responsabilitati selectarea si mentinerea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului prin intermediul Responsabilului selectie si mentinere grup tinta. Subactivitatea A1.2. Derularea programelor de stagii de practica – in cadrul acestei subactivitati Solicitantul prin intermediul Coordonatorului stagii de practica si Expertilor organizare stagii de practica va contribui la organizarea si realizarea efectiva a stagiilor de practica pentru elevii inscrisi in grupul tinta al proiectului. Subctivitatile se vor implementa atat in cadrul agentilor economici, cat si unitatea de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii.

3. Activitatea A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala, Subactivitatea A2.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala – in cadrul careia va furniza serviciile de consiliere si orientare profesionala a elevilor in cadrul proiectului prin intermediului Consilierilor orientare profesionala si se va ocupa de organizarea workshop-urilor motivationale pe teme ocupationale. Subactivitatea se va implementa in unitatea de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii.

ROLUL PARTENERULUI 1 –  ASOCIATIA KOFOED’S IN CADRUL PROIECTULUI:

Partenerul 1 se va implica in urmatoarele activitati:

Activitatea 1 – Servicii de consiliere profesionala si tutorat, subactivitatea A1.2 – Organizarea si furnizarea serviciilor de tutorat si consiliere profesionala prin intermediul careia va furniza serviciile de consiliere profesionala si tutorat angajatilor in cadrul proiectului. In aceasta subactivitate Partenerul 1 va implica Coordonatorul Partenerului 1 si Consilierii orientare profesionala.

Activitatea 2 – Servicii de formare profesionala, Subactivitatea A2.1. Organizarea si derularea programelor de formare profesionala autorizate – in cadrul careia va avea ca responsabilitati furnizarea programelor de formare profesionala autorizate – 32 grupe, prin intermediul celor 35 experti Formatori si Expertului implementare A2.1.

Partener 2 – ASOCIATIA ONIXALEX

ASOCIATIA ONIXALEX, este o organizație nonguvernamentală, ce a fost înfiinţată în anul 2014 si are ca obiectiv sustinerea dezvoltarii durabile la nivel national si international. Echipa noastra este formata din tineri care doresc sa implementeze solutii, atitudini si activitati complementare si alternative in vederea realizarii scopurilor organizatiei. Asociatia isi propune stimularea participarii grupurilor vulnerabile la viata sociala si culturala precum si sustinerea si promovarea intereselor comune ale membrilor la nivel national si international.

Prin obiectivele sale urmareste realizarea unor interese generale cat si a unora nepatrimoniale, de grup sau individuale, ale unor persoane aflate in nevoie materiala sau spirituala. Promovam dialogul ca mijloc de comunicare pentru dezvoltarea relatiilor interculturale si sprijinim societatea civila prin programe, proiecte si actiuni implementate atat la nivel local cat si national si international. 

Printre domeniile vizate de Asociatia ONIXALEX se numara si cel al tineretului in care aceasta vizeaza desfasurarea de activitati de promvoare si educare a tinerilor, precum si activitati de consiliere si indrumare vocationala.

In perioada 2014-2015 Asociatia a realizat o colaborare cu Fundatia Montessori din Romania in scopul organizarii unor ateliere de lucru (sub forma unor stagii de practica) pentru tinerii aflati in dificultate. Activitatile au constat in initierea in arta unui vechi mestesug traditional al zonei Argesului, Olaritul. Atelierele „MICUL OLAR„ i-au ajutat pe tineri sa modeleze lutul impreuna cu mesterul olar la rota traditional. Pentru organizarea atelierelor (stagiilor de practica) s-a pus la dispozitia acestora, spatiul de lucru, roti de olarit, lut, mobiler etc. In cadrul proiectului au fost organizate 2 ateliere/stagii de practica la care au participat 40 de copii aflati in dificultate – elevi de gimnaziu. De asemena, incepand cu anul 2016 Asociatia are in derulare parteneriate cu Centrul Cultural Mioveni, judetul Arges pentru sprijinirea copiilor din 2 centre de plasament cu ocazia sarbatorilor, constientizarea populatiei asupra nevoilor acestor copii si colectarea de bunuri necesare pentru centrele de plasament.

Scopul principal in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale, conform statului este dezvoltarea structurilor economiei sociale, promovarea de activitati si servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in intreprinderile economiei sociale si/sau in economia formala. In acest sens, in anul 2015 Asociatia ONIXALEX a participat, in calitate de partener national 4, la implementarea proiectului “Economia sociala – un pas spre un viitor mai bun” (Contract nr. POSDRU/173/6.1/S/148194) in cadrul caruia a derulat activitati de promovare a economiei sociale, care a avut ca obiectiv general „dezvoltarea structurilor de economie sociala prin implementarea unui pachet integrat de actiuni care vor conduce la infiintarea si dezvoltarea a 14 intreprinderi sociale in regiunile NE, SE, SM, V, BU-IF ce asigura oportunitati de integrare si reintegrare in piata muncii in structurile de economie sociala pentru 93 de persoane din care 66 apartinand grupurilor vulnerabile”. In cadrul proiectului P4 a participat la dezvoltarea ideii de proiect si la implementarea tuturor activitatilor sale, inclusiv la implementarea subactivitatii A3.2.Derularea sesiunilor de formare pentru grupuri vulnerabile, prin derularea de actiuni/sesiuni de formare informale.

Principalul rol al Asociatiei ONIXALEX in cadrul proiectului “Economia sociala – un pas spre un viitor mai bun”, Contract nr. POSDRU/173/6.1/S/148194, a fost acela de a infiinta o structura de economie sociala avand ca obiect de activitate „service auto”. De asemenea, Asociatia ONIXALEX a participat la cofinantarea proiectului cu 2% proportional cu valoarea bugetului sau.

ROLUL PARTENERULUI 2 – Asociatia ONIXALEX IN CADRUL PROIECTULUI:

Partenerul 2 se va implica in urmatoarele activitati:

Activitatea 1 – Servicii de consiliere profesionala si tutorat, subactivitatea A1.1 – Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului, prin intermediul Responsabilului grup tinta si Coordonatorului Partener, va asigura selectia, inscrierea si mentinerea grupul tinta in cadrul activitatilor proiectului.

Activitatea 2 – Servicii de formare profesionala, subactivitatea A2.2 Cursuri informale de tip workshop, in cadrul cariea va organiza si sustine cursurile de formare informale de tip workshop pentru grupul tinta prin intermediul Expertului implementare A2.2 (care va organiza si sustine workshopurile) si prin intermediul Coordonatorului Partener 2.

Derulează în sus